luns, 25 de setembro de 2017

A ESPERA DAS RESPOSTAS DA EMPRESA  • Prevalecen as vacacións sobre a formación.
  • Terceiro concurso para o servizo de cafetería.


Na xuntanza mantida coa empresa no ámbito da Comisión de Formación dende CCOO plantexou os problemas e deficiencias que os compañeiros e compañeiras nos quixeron achegar De todas esas dubidas a empresa quedou de dar cumprida resposta por escrito. Ao que si afirmou é que en caso de que as vacacións coincidan coa formación terán prioridade as vacacións e cando os cursos coincidan en días libres ou coa prolongación de xornada vaise compensar conforme ao convenio colectivo.
CCOO segue defendendo que a igual categoría igual formación. Un dos problemas que antes se puxo enriba da mesa foi a dos operadores montadores de vídeo que quedaban segregados en dous grupos con dúas formacións diferentes. Isto dende recursos humanos asegurouse que xa estaba corrixido e que só había problemas coas persoas que traballan en continuidade. Nesa xuntanza tamén RRHH afirmou que na redacción da TVG vai haber 5 postos de inxesta e 5 de postproducción.
Dende CCOO tamén seguimos coa teima de que se forme tamén ao persoal da Radio Galega, xa que hai casos nos que traballadoras ou traballadores da RG están na TVG e viceversa, máxime despois da conversión en corporación que nos equipara a todos.
CCOO quere deixar claro que defende que a formación non vai configurar a nova clasificación profesional, e así o imos defender nas distintas mesas negociadoras.

No tocante ao servizo de cafetería e comedor a CRTVG vai sacar un terceiro concurso público despois de non chegar a acordo coa actual empresa. O servizo rematará o 31 de outubro. Estase a espera de poder chegar a un acordo de prórroga de servizo e traballando en alternativas. Unha que se puxo enriba da mesa foi a contratación dun servizo de máquinas con pratos precociñados que se quentan en microondas, unha proposta que dende a parte social non ve como unha solución viable. O novo prego prevé un incremento no que chaman a axuda ao custe, que é pagarlle a empresa unha subvención por restar o servizo e un incremento nos prezos.

mércores, 20 de setembro de 2017

ASAMBLEA FRONTE A MAQUINARIA ASOBALLADORA DA DIRECIÓN  • Dixitalización, creación de novas categoría “de facto”.
  • Clasificación profesional unha realidade incómoda.
  • Cadro de persoal ou a escusa dos indefinidos.
  • A semana que ven nova asemblea para ver as accións a tomar.


Na asemblea celebrada hoxe achegouse a información que nesta semana nos foi propoñendo a empresa. Por unha banda detectamos que aproveitando da dixitalización dende a dirección queren aproveitar para reconvertir as funcións de traballadoras e traballadores. Empregando como ferramenta a formación para a nova tecnoloxía pretenden crear empregados e empregadas de primeira e segunda unha situación que non vai consentir a parte social. A formación terá que ser igual para todos os traballadoras e traballadores da mesma categoría. A empresa xa actuou de xeito unilateral colgou na intranet as quendas para a formación e enviou os correos aos aspirantes nas listaxes advertindo de que non comparecer a formación quedarán en suspenso, estes dous puntos en contra da representación sindical. Expúxose a intención do Comité de denunciar esta situación pola vulneración dos artigos 87 e 88,1 do convenio colectivo.
No tocante a clasificación profesional abordouse a pretensión da empresa de crear dúas novas categorías: a do grupo soporte e operador de media. Unha pretensión da empresa da que dende a parte sindical está en contra porque entende que hai que renegociar unha unha clasificación que defina categorías nas e novas funcións xa que as existentes agora mesmo están obsoletas e moito máis obsoletas quedarán despois da dixitalización.
Tamén se falou da proposta de cadro de persoal que fixo a empresa ao ampara de dar cabida as sentenzas de indefinidos. Unhas sentenzas as que a parte social non se opón que se creen pero si se opón a que os postos de traballo os distribúa RRHH segundo lle pete que é o que pretenden. Dende a parte social quere que se cree cada praza segundo cada sentenza e no centro de trabalo ao que fai referencia.
Durante a asemblea por parte de distintos traballadores presentáronse distintas problemáticas como que os traballadores e traballadoras da Radio Galega non terán a mesma formación na dixitalización aínda que coa entrada en vigor da Corporación están amparados polos mesmos dereitos e obrigas.
Moitas contradicións e problemas como o dos compañeiros dos departamentos técnicos que aseguraron que están desbordados polos procesos de dixitalización, outro como que os realizadores teñen menos horas de formación que os axudantes de realización ou que técnicos electrónicos teñen máis da metade de horas de formación sobre contidos dos que xa están formados.

Dende a parte sindical tomouse nota para plantexar estes asuntos nas mesas dos comités con RRHH e convocar unha nova asemblea a semana que ven e ver que contestación por parte dos traballares se poden tomar. 

NON A NOVA PROPOSTA DE VACACIÓNS

Resposta unánime contra o apercibimento dunha traballadora
O Comité de San Marco rexeitouse por unanimidade a pretensión de RRHH de non conceder vacacións en decembro no departamento de informativos. Acordouse transmitirlle a empresa o rexeitamento da proposta de non conceder vacacións durante a tempada de Nadal. Esixirlle a RRHH que cumpra o artigo 40 do Convenio Colectivo, que non caso de denegar a vacacións se argumente por escrito, que se estableza un porcentaxe e que se rote se hai coincidencias en anos sucesivos, que no tocante a concesión de vacacións en períodos inferiores a 5 días a parte social non se opón sempre que sexa para todos os traballadores e traballadoras por igual, que se hai problemas para xestionar a través da ferramenta informática as vacacións se soliciten con formularios por escrito.
Tamén de xeito unánime se opuxo o Comité ao apercibimento por escrito dunha compañeira de CCOO polo emprego de tres planos onde saída a redacción da TVG nunha información sobre o síndrome post vacacional. E presentouse un escrito a dirección de RRHH de onde se enviou a notificación, a Direción Xeral de onde saíu a orde e ao Consello de Administración.


Despois de ter coñecemento do escrito enviado por vostede a Dona DGC dende o Comité de San Marcos
SOLICITAMOS:
Que a dirección de Recursos Humanos aclare se dito escrito é un apercibimento recollido dentro do Convenio Colectivo no artigo 92 correspondente a unha falta leve.


Do mesmo xeito queremos deixar constancia de que:
1.- Nin dende a dirección do programa Galicia Noticias, nin dende a dirección do departamento de Informativos se lle notificou queixa algunha pola elaboración da información a Dona DGC, departamento directamente competente na materia que nos ocupa.
2.- Non existe ningunha instrución por parte da CRTVG para o uso das imaxes gravadas na redacción ou en calquera outra instalación para a elaboración de pezas informativas.
3.- Solicitamos que se dean instrucións por escrito, claras e sen que poida haber interpretación a hora de empregar as imaxes da Corporación. Describindo quen as pode empregar e cando. En que informacións e baixo a autorización de que dirección. Isto que non deixa de ser unha anécdota pode carrexar problemas importantes no futuro para máis traballadores e traballadoras. Aproveitamos tamén para lembrarlles que na Corporación non existe un Manual de Estilo, nin Estatuto Profesional que regule o tratamento informativo e unhas normas claras polas que se deban rexer os traballadores e traballadoras.
4.- A inclusión de traballadoras e traballadores facendo as súa tarefas cotiás emprégase de xeito xeneralizado nas distintas pezas informativas que se elaboran a diario na redacción, xa sexa para falar do síndrome post vacacional, para a adición a Internet ou calquera outra información a miúdo que presenta dificultades para ilustrar graficamente o que se está a contar no texto.
5.- A información elaborada por Dona DGC non induce a erro ningún na mensaxe que se está a tratar que é a síndrome post vacacional un cadro de estrés ou fatiga que sofren algunhas persoas so volver das vacacións. Afirmar que hai un emprego mais aló da intención de informar é, ademais de incorrecto, unha falla de respecto a profesionalidade desta traballadora que leva 17 anos sacando adiante un programa con contidos de moi difícil elaboración.
6.- Este é con diferencia un asunto menor fronte a problemas reais que sí prexudican a reputación da CRTVG. Non hai máis que botar unha ollada as repetidas queixas sobre a manipulación informativa que dende distintos eidos se denuncian e que ven sendo, lamentablemente, un tema recorrente nas comparecencias do director xeral na Comisión da CRTVG no Parlamento.
7.- Na mesma información saen traballadores doutras empresas como é un repartidor dunha empresa de transporte ou un camareiro dun bar e non por iso consideramos que se está danando a súa imaxe.
8.- Constatamos e subliñamos que Dona DGC sempre é dilixente no seu traballo, tanto no se que se refire a CRTVG, como a calquera outro aspecto que afecte a persoas, empresas ou entidades. A súa honorabilidade e ética profesional está fora de toda dúbida.
9.- De ser considerado falta leve advertimos de que non se cumpriu o procedemento regulado no convenio polo que o apercibimento é totalmente improcedente, ademais de non estar tipificado dentro do regulamento. E de non ser considerado como sanción vemos de todo fora de lugar que dende o departamento de Recursos Humanos se emita un xuízo de valor sobre un contido puramente informativo, sendo o departamento competente a dirección de Informativos.martes, 19 de setembro de 2017

NON AO CADRO DE PERSOAL PROPOSTO POR RRHH
Acordo para sentarse a negociar a estrutura dos distintos centros de traballo


Reunido o Comité Intercentros con RRHH abordouse o cadro de persoal proposto pola empresa. Dende a dirección defenden que é un cadro que ven dado polas sentencias de indefinidos en distintos postos. Pola parte sindical rexeitouse de xeito unánime ese cadro por entender que o que fan realmente é adxudicar as prazas creadas por sentencias a postos e categorías que eles queren, aumentando nunhas e eliminando outras, sen aclarar que criterio están a seguir, polo que non acatan estritamente a legalidade. Dende a parte social defendeuse que cada sentencia crea un posto concreto nun centro de traballo concreto e ten que ser esa e só esa a praza que se ten que cubrir e non outra que dende RRHH queiran crear. . Por parte da empresa aseguran que están a elaborar un informe xurídico que apoia esta proposta que será remitido a parte social nuns días. Os representantes dos traballadores deixamos claro que o Consello de Administración, que é quen ten que aprobar o cadro, non vai contar coa complicidade do Comité Intercentros para xustificar esta manobra que consideramos irregular.


Dentro do debate xerado dende a dirección de recursos humanos comprometéronse a manter unha xuntanza a dez días vista para abordar unha negociación na que se revisará as necesidades dos distintos centros de traballo ao abeiro da adicional cuarta do convenio colectivo que di : “....a empresa e o Comité Intercentros ou a representación sindical negociarán unha proposta de actualización do cadro de persoal, e tamén negociarán a dimensión do cadro de persoal dos distintos centros de traballo detectando as vacantes existentes para proceder, de ser o caso, á súa cobertura polos procedementos adecuados, dentro do marco legal existente e cos prazos que se acorden”. Nesa negociación terase en conta as vacantes que se van xerar por xubilación ata o 2022, ademais dos postos que están en suspensión e sen cubrir, así como os contratos por obra e os contratos artísticos que están en activo

venres, 15 de setembro de 2017

NOVA PROPOSTA DE VACACIÓNS  • A cafetería a punto de pechar definitivamente
  • Presentan a programación sen explicacións
  • Coordinadores a perpetuidade


Dende Recursos Humanos puxeron sobre a mesa novidades sobre a petición de vacacións. Como que aceptan que se poida pedir só unha opción con tres períodos. Que en Informativos non aceptarán que se pidan vacacións dende o 23 de decembro ao 7 de xaneiro, pero permitirán coller dous días de libranza que se poden pegar aos festivos que non se traballen e seguen mantendo o criterio que non se concederán días soltos. Como xa dixeron os período de petición de vacacións abrirase en xaneiro e durará ata abril e asumiron que as persoas que non fagan a súa solicitude nestas datas a empresa adxudicaralle as vacacións. Estudarán a posibilidade de que o programa informático recolla o dereito dos traballadores que cumpran anos de antigüidade que xeren dereito a máis días de vacacións se contemple na aplicación, unha aplicación, por outra banda, que só estará operativa o ano que ven porque está previsto cambiala e mellorala. A parte social quedou de valorar estas propostas para dar unha resposta á empresa.
En canto a cafetería acabou o prazo para a presentación de solicitudes e só se presentou a actual concesionaria. Rematado o prazo de concurso agora estamos nun prazo de procedemento aberto no que se modifican de xeito limitado as condicións do prego, unhas condicións que a empresa non vai acepta, porque suporía un incremento de máis do 100% da axuda ao custo que outorga a CRTVG a concesionaria que actualmente é de 42,000 euros.
No referente a programación, non fixeron máis que presentar unha documentación sen máis explicacións, xa que a presentou o departamento de RRHH. Dende a parte social fíxolles saber que necesitábamos uns interlocutores válidos para explicar polo miúdo, que vai facer que. Tamén que se pediu que se facilitara a información dos contidos web que xera a Compañía. Quedamos pendentes dunha nova convocatoria.

Tamén se pediu información sobre o traballo que desempeñan antigos coordinadores cesados, que como Xosé Manuel Maseda, Rosa Martínez, Javier Valderrama e Fernando Rodriguez Madriñán. Dende RRHH din que regresaron as prazas da súa categoría, malia que están pendentes de uns nomeamentos que están se aprobar. Polo que vimos que pasarán a ser coordinadores falta sabe de que, unha especie de condena que algunhas persoas vese teñen a perpetuidade. Polo visto o importante é coordinar, o de menos é o que.

luns, 11 de setembro de 2017

COMEZAN OS CHAMAMENTOS PARA A FORMACIÓN NAS LISTAXES DE CONTRATACIÓN
A empresa informou que vai comezar de xeito inminente os chamamentos nas listaxes de contratación para a formación no proceso da conversión dixital. Nesta primeira fase serán 25 redactores e 15 reporteiros gráficos con 23 horas de formación por categoría e tamén 15 axudantes de realización que terán 49 horas de formación. Os horarios serán en xornadas intensivas de sábado e domingo. No caso dos reporteiros serán do outubro a novembro e no caso de redactores e axudantes de outubro a xaneiro. Dende a empresa aseguran que son os
A parte sindical rexeitou de xeito unánime a pretensión da empresa de suspender de xeito temporal a aquelas persoas que non realicen estes cursos ata que completen a súa formación.

As persoas que no momento de impartirse os cursos estean a traballar teñen dereito a completar a formación. A empresa comprometeuse a iniciar os chamamentos das listaxes evitando as contratacións indefinidas e revezamentos, xa que ao ser de longa duración están contemplados dentro do calendario xeral de formación, e incluír aos aspirantes que, aínda tendo contrato agora, queden sen contrato para outubro xa que serán os que ocupen os primeiros postos. Con isto quérese favorecer unha formación ordenada respectando a orde das listaxes.

mércores, 6 de setembro de 2017

NON A DISCRIMINACIÓN DOS MONTADORESA empresa quere crear unha nova categoría de nivel 3 para o grupo de soporte


Reunido o Comité Intercentros con RRHH falouse do futuro dos montadores. A empresa querer segregar en dous grupos con distinta formación para crear un operador de media, que tería 64 horas de formación, e un operador de inxesta, con 35. Segundo a empresa queren que sexa un proceso voluntario e que se hai máis solicitantes que prazas establecer uns criterios para seleccionar aos aspirantes. Non terían distinto salario pero si distintas funcións. Dende a representación sindical deixouse claro de xeito unánime que a formación ten que ser igual para todos, que non se vai consentir una desigualdade que pode xerar nun futuro discriminacións. De tódolos xeitos emprazouse a empresa a que convoque a comisión de clasificación profesional para negociar o particular, ademais de pedir máis información sobre as funcións que van facer os distintos grupos.

Tamén quere crear unha nova categoría de nivel tres para que sería o denominado “grupo soporte” formado por 10 persoas. Serían os encargados de solucionar as incidencias que tería que ver coa dixitalización, tal e como fan agora os compañeiros e compañeiras do servizo de informática, pero especializados nos novos soportes dixitais. Terán unha formación de 250 horas e estaría aberta nun principio a calquera categoría. Queren que sexa un grupo permanente. Un tema que quedou aprazado tamén para a comisión de clasificación profesional a espera de máis información sobre as funcións e de como se vai facer unha promoción interna para a xente que queira optar a eses postos, cousa que ao parecer non tiñan previsto malia estar a menos dun mes de que comece a formación.


Na xuntanza do día de hoxe do Comité Intercentros falamos da paralización das solicitudes de xubilación parcial que se produciu en agosto por parte dos traballadores ao coñecer que non lles ían pagar os complementos que están a recibir. A directora de Recursos Humanos quedou de informar despois dunha xuntanza que tiña previsto manter o 28 de agosto do director xeral, que, ao parecer, ten prevista unha remodelación dos complementos a todos os niveis. Unha información que aínda está pendente.

No referente ao cadro de persoal presentado pola empresa co argumento de que é para axeitar o cadro do persoal as sentencias xudiciais, acordouse rexeitar a proposta por considerar que amortiza prazas e que non se axusta as necesidades da empresa. Acordouse manter unha novas xuntanza para abordar este tema xunto coa clasificación profesional.

Acordouse por votación que o Comité Intercentros poida asistir as xuntanzas de información sobre a programación, pedir a empresa unha relación dos novos coordinadores coa área na que están e as funcións que exercen ademais dun listado dos horarios actualizados onde queden reflectidos todos os cambios de quenda que se están a producir.


Tamén se vai que pedir a dirección que de as pautas para os traballadores e traballadoras que lles soliciten traballar para a Radio Galega sendo da TVG ou para a TVG sendo da Radio Galega. Déronse e danse casos nos que se lles esixe a persoas que cubra informacións para os distintos medios. Polo que se lle pide que se estipulen uns criterios e se imparta formación nos casos que sexa necesario.